REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Szanowni Państwo,

Niniejszy Regulamin służy poinformowaniu klientów i stron zainteresowanych o celu, zakresie i kategoriach przetwarzania ich danych osobowych, czasie przetwarzania danych oraz o przysługujących im prawach, i realizuje obowiązek prawny wynikający z art. 13 – 14 obowiązującego od 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany RODO/GDPR).

Administrator Danych i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Państwa Danych jest PROJECT4POWER Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, 42-226
ul. Jadwigi 153 (http://www.project4power.pl/). Wszelkich dodatkowych informacji możecie Pastwo zasięgnąć pod adresem biuro@project4power.pl lub listownie na adres podany jako adres siedziby firmy.

Bezpieczeństwo Danych

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych, przeprowadziliśmy Ocenę Skutków Przetwarzania danych osobowych uwzględniając ryzyka związane z ich przetwarzaniem oraz analizę ryzyka dla stosowanych przez nas zabezpieczeń.

Obecnie Państwa dane pozostające w naszych zasobach nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (UE). Jeżeli dojdzie do takiego przekazania, niezwłocznie poinformujemy o tym fakcie i zamieścimy informacje na ten temat na stronie internetowej, w tym w niniejszym Regulaminie.

Kategorie zbieranych danych osobowych

Aktualnie, w związku z prowadzoną przez nas działalnością informujemy, że przetwarzamy (lub możemy przetwarzać) dane osobowe w następujących procesach:

 • Dane osobowe naszych klientów oraz osób wskazanych do współpracy z klientami

Dane te przetwarzamy w celu nawiązania współpracy oraz świadczenia wszystkich naszych usług na jak najwyższym poziomie, na podstawie i w zakresie zawartych z naszymi klientami umów.

Wszystkie informacje dotyczące konkretnych osób lub klientów będziemy przetwarzali przez okres świadczenia umowy oraz rok po jego wygaśnięciu.

 

 • Dane osób zainteresowanych współpracą z nami

Dane te przetwarzamy w celu nawiązywania współpracy z nowymi klientami, na wniosek osób zainteresowanych naszą ofertą, wyłącznie przez okres trwania negocjacji i rozmów handlowych.

Wszelkie dane w tym zakresie posiadamy wyłącznie za Państwa zgodą oraz w podanym przez Was zakresie.

 

 • Dane uczestników realizowanych przez nasz szkoleń i eventów

Dane te przetwarzamy w celu świadczenia usług szkoleniowych oraz wystawiania uczestnikom certyfikatów.

W zależności od rodzaju szkolenia Państwa dane możemy posiadać na postawie Waszej zgody, lub na podstawie umowy z firmą zlecającą i przekazującą nam Państwa dane.

Wszystkie informacje dotyczące konkretnych osób lub klientów będziemy przetwarzali do czasu zakończenia szkolenia oraz rok po jego wygaśnięciu.

 

 • Informacje o kontrahentach

Dane te przetwarzamy w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, takich jak np. ustawa o rachunkowości i to te przepisy stanowią podstawę do przetwarzania przez nas danych przez okres sześciu lat (zgodnie z aktualnym stanem prawnym pięć pełnych lat).

 

 • Informacje o naszych pracownikach oraz kandydatach do pracy

Dane te przetwarzamy w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, takich jak np. ustawa kodeks pracy i to te przepisy stanowią podstawę do przetwarzania przez nas danych przez okres wymagany prawem.

Dane dotyczące kandydatów do pracy posiadamy dzięki wyrażonym nam zgodom i przetwarzamy przez czas prowadzenia rekrutacji. Niemniej w sytuacji, kiedy wyrażacie Państwo zgodę na potrzeby przyszłych rekrutacji, możemy je zatrzymać na okres jednego roku.

 

 

 

 

 • Inne dane powierzone nam w celu realizacji umów o współpracy

W naszych zasobach znajdują się również inne dane osobowe, w stosunku do których nasza firma nie jest Administratorem Danych, ale jako podwykonawcy realizujemy na nich różne zadania związane z wykonaniem ciążących na nas obowiązków i umów.

Jako podmiot przetwarzający dane osobowe pozyskane w drodze realizacji umowy, przetwarzamy je wyłącznie przez czas obowiązywania nas umów oraz ściśle na zasadach w nich opisanych.

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa.

Prawa osób w zakresie danych osobowych

Na każdym etapie przetwarzania przez nas danych, mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych,

 • modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania;

 • całkowitego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwskazania prawne,

 • niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu;

 • wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody);

 • przeniesienia danych do innego Administratora Danych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową;

 • wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Skargę można łożyć do organu nadzorczego zajmującego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Możliwość realizacji praw może być uzależniona od sposobu przetwarzania oraz podstawy prawnej.

Wnioski wynikające z Pastwa praw, można składać osobiście lub za pomocą poczty na podany przez nas adres siedziby, lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@project4power.pl przesyłając podpisany elektronicznie wniosek lub skan ręcznie podpisanego dokumentu.

Każdy złożony przez Państwa wniosek rozpatrywany jest indywidualnie i w stosunku do obowiązujących przepisów prawa. Przypominamy, że możliwość skorzystania z konkretnego uprawnienia może zależeć od podstawy prawnej, wykorzystywanej w ściśle określonym celu przetwarzania Państwa danych oraz np. czy przetwarzanie danych nie jest uzależnione od wykonania umowy lub usługi.

Państwa wnioski będą realizowane bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w terminie miesiąca od ich otrzymania, niemniej możliwe jest, że z uwagi na charakter wniosku nie będziemy w stanie dotrzymać tego terminu, w takiej sytuacji zostaną Państwo powiadomieni o zaistniałym opóźnieniu oraz jego przyczynach. Analogicznie, gdyby zaszły takie okoliczności poinformujemy Państwa o powodach odmowy przyjęcia i realizacji wniosku.

Informujemy, że pierwszy wniosek jest realizowany bez opłat, niemniej w sytuacji, kiedy Państwa wnioski byłyby nieuzasadnione lub nadmierne, zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłaty za ponowne udzielenie informacji. O wysokości opłaty lub jakichkolwiek innych przyczynach, przez wzgląd na które nie będziemy w stanie zrealizować Państwa wniosku, zostaniecie bezzwłocznie poinformowani.

Dodatkowo, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa przekazywanych informacji, w sytuacji kiedy nie będziemy w stanie prawidłowo Państwa zidentyfikować jako osoby upoważnione do odbioru danych, zastrzegamy sobie prawo do zmiany sposobu dostarczenia informacji, o czym zostaniecie Państwo poinformowani.

W przypadku realizacji prawa do przenoszenia danych, Administrator Danych dokona bezpośredniego przesłania tych danych do innego Administratora Danych, o ile będzie istniała techniczna możliwość. Osoba wnioskująca o realizację tego prawa zostanie poinformowana o decyzji co do możliwości przeniesienia.

Wykonanie: Fly High IT  |  Projekt graficzny: URBE   |   Regulamin ochrony danych osobowych